VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN _

(SAS ZEPHYR OSC)

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000 euro, ingeschreven bij de RCS van de griffie van de Rechtbank van Koophandel van VERSAILLES onder het nummer RCS Versailles 899 544 704, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux


SAS ZEPHYR OSC wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter, de heer BAMY Charles.


De contactgegevens van het bedrijf zijn als volgt:

- Adres: 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux
- E-mail: serviceclient@le-voile-ombrage.fr

- Telefoon: 07 57 84 16 62

SAS ZEPHYR OSC publiceert en exploiteert de site https://le-voile-ombrage.fr/ , die camouflagenetten en accessoires op de markt brengt.

De site https://le-voile-ombrage.fr/ wordt gehost door het bedrijf Shopify Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, Canada.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen het bedrijf SAS ZEPHYR OSC en de Koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop van Producten via de website https://le-voile-ombrage.fr/ .

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die de Koper bindt aan het bedrijf SAS ZEPHYR OSC en die zijn toegang tot de site https://le-voile-ombrage.fr/ en het gebruik ervan regelt, inclusief de subdomeinen en alle andere sites via waarin LE VOILE OMBRAGE haar Diensten levert.

Als zodanig kan LE VOILE OMBRAGE links bevatten naar websites of bronnen van derden die onderworpen kunnen zijn aan verschillende Algemene Verkoopvoorwaarden en praktijken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De manier waarop LE VOILE OMBRAGE persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt in verband met de toegang tot de Site en het gebruik van de Site door de Klant, wordt beschreven in deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 2 – DEFINITIES

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

“KLANTEN”: verwijst naar elke professional, individu of consument die een bestelling plaatst bij LE VOILE OMBRAGE.


“PRODUCTCODE”: verwijst in enkelvoud en meervoud naar de EAN-code (barcode) of gelijkwaardig die de identificatie van een Product vormt.

“ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN”: verwijst naar dit document, inclusief de bijlagen.

“INHOUD”: duidt, zonder dat deze lijst uitputtend is, de structuur, architectuur van de Diensten, redactionele inhoud, teksten, secties, tekeningen, illustraties, foto’s, afbeeldingen, geluiden, video’s en alle andere inhoud aanwezig op de Diensten aan en/ of enig ander element waaruit de Diensten bestaan.

“CONTRACT”: duidt de overeenkomst aan die tussen de Partijen is gesloten, voor de uitvoering van het Contract door de Vennootschap ten behoeve van de Klant, na aanvaarding door laatstgenoemde van deze voorwaarden en betaling van zijn bestelling, onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

“BEDRIJF”: duidt de Vennootschap SAS ZEPHYR OSC aan, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer BAMY Charles, en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux.

“PARTIJ(EN)”: verwijst individueel naar het Bedrijf of een Klant en gezamenlijk naar het Bedrijf en een Klant.

“PRIJS”: verwijst naar de prijs die door de Verkoper wordt geboden voor zijn aanbod om een ​​Product te verkopen.

“TRANSACTIEPRIJS”: verwijst naar de totale prijs van het Product die door de Koper moet worden betaald, inclusief, naast de Verkoopprijs van het Product, de verzendkosten gedefinieerd als een vast tarief.

“SITE”: verwijst naar de website waarvan het bedrijf SAS ZEPHYR OSC de eigenaar en uitgever is https://le-voile-ombrage.fr/ .


“GEBRUIKER”: betekent elke persoon die gebruik maakt van de Site of een van de Diensten die op de Site of door het Bedrijf worden aangeboden.

 


ARTIKEL 3 – DOEL

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is met name om het toepassingsgebied ervan en de voorwaarden voor aanvaarding ervan te beschrijven.

Ze beschrijven de te koop aangeboden producten, de voorwaarden waaronder Klanten deze producten bestellen, zowel wat betreft de betalings-, afwikkelings- en uitvoeringsvoorwaarden, als de respectieve rechten en plichten van Partijen.

De verwerving van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent deze vóór zijn bestelling te hebben gelezen.

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC behoudt de mogelijkheid om, naar eigen goeddunken, op elk moment het geheel of een deel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen of te vervangen, om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van zijn plaats.
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht.

Daarom zijn de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden diegene die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.


ARTIKEL 4 – PRODUCTEN

De aangeboden producten zijn die welke verschijnen op de website https://le-voile-ombrage.fr/ van het bedrijf SAS ZEPHYR OSC zolang de voorraad strekt.

Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.).

De beschrijving van het product komt overeen met de werkelijke kenmerken ervan.

LE VOILE SHADE vermeldt minstens: de naam van het product, de essentiële kenmerken van het Product, de gebruikte staat ervan, de Transactieprijs en, indien van toepassing, de Productcode.

De foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar binden de verkoper op geen enkele manier.

LE VOILE OMBRAGE verbindt zich ertoe alle validaties en verificaties uit te voeren en alle nodige details te verstrekken, zodat de beschrijving en elementen van het aanbod accuraat zijn en de Koper niet misleiden.

Om aan de bovengenoemde vereisten te voldoen, behoudt LE VOILE OMBRAGE zich het recht voor om het assortiment op elk moment te wijzigen.

De verkoop van producten die op de site https://le-voile-ombrage.fr/ worden gepresenteerd, is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.


ARTIKEL 5 – PRIJZEN

De producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de dag dat de klant de bestelling plaatst op de site https://le-voile-ombrage.fr/ .

Deze prijzen zijn vast en niet-herzienbaar gedurende hun geldigheidsduur, zoals aangegeven door de Verkoper.

De prijzen die op de productfiches in de internetcatalogus voorkomen, zijn prijzen in euro (€), inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs is die op de koper van toepassing is.

De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten (tenzij anders aangegeven), die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling en het overeengekomen geografische gebied. De aangegeven prijzen houden ook geen rekening met eventuele douanekosten en verzekeringen, die de verantwoordelijkheid van de Koper blijven.ARTIKEL 6 – BESTELLINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN


Elke bestelling van Producten die op de Site worden aangeboden, veronderstelt de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Koper, op het moment van validatie van zijn bestelling, onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, zal de Koper:

- Verklaart al hun bepalingen te hebben gelezen;

- Erkent dat hij de nodige adviezen en informatie heeft gekregen om te garanderen dat de door de Verkoper aangeboden Producten geschikt zijn voor zijn behoeften;

- Verklaart in staat te zijn om volgens de Franse wetgeving legaal contracten af ​​te sluiten of de natuurlijke persoon voor wie hij contracteert geldig te vertegenwoordigen.

Voordat de Koper een bestelling plaatst, kan hij een account aanmaken op de site https://le-voile-ombrage.fr/ .

Het gedeelte voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant.

Bij elk bezoek kan de Koper, indien hij wil bestellen of zijn account (bestelstatus, profiel, enz.) wil raadplegen, zich identificeren aan de hand van deze informatie.

Betalingen worden uitsluitend gedaan via de op de Site aangegeven betalingsmethode.

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC biedt de koper de mogelijkheid om zijn producten in verschillende fasen te bestellen en te betalen, met een keuze uit betalingsmogelijkheden: beveiligde betaling via Paypal, beveiligde betaling met creditcard of beveiligde betaling via STRIPE.

De Koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het “mandje”, wijzigt deze indien nodig (hoeveelheden, referenties, enz.), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in.

Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de Koper doorgegeven, evenals de naam van de vervoerder (La Poste, Colissimo, etc.).

De Koper kiest vervolgens de betaalmethode van zijn keuze: “Betaling via PAYPAL”, “Betaling via Creditcard” of “Betaling via STRIPE”.

De volgende stap vraagt ​​hem om alle informatie te controleren, deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en nodigt hem vervolgens uit om zijn bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken.

De Koper heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij zijn aanvaarding bevestigt.

Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde PAYPAL-, bankkaart- of STRIPE-interface om veilig zijn PAYPAL-, STRIPE- of persoonlijke creditcardreferenties in te voeren.

Betaling via PAYPAL-rekening, per bankkaart of via een STRIPE-rekening is onherroepelijk.

In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart kan de Koper verzoeken om de kaartbetaling te annuleren; de betaalde bedragen worden dan opnieuw gecrediteerd of terugbetaald.

Om terugbetaling te verkrijgen van de frauduleuze afschrijving en eventuele bankkosten die de transactie mogelijk heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, de afschrijving schriftelijk betwisten bij zijn bank, binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen. als het contract dat hem eraan verbindt daarin voorziet.

De opgenomen bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het door de houder ingediende schriftelijke betwisting. Er mogen geen kosten voor het retourneren van de bedragen aan de houder in rekening worden gebracht.

Indien om welke reden dan ook (verzet, weigering of andere) de overdracht van de door de Koper verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt, wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop niet tot stand gebracht.

De Koper erkent dat zijn aanvaarding van het aanbod plaatsvindt met inachtneming van de beschrijving van het Product waarop de verkoop betrekking heeft, en dat dit een vaste verbintenis inhoudt om met de Verkoper een overeenkomst te sluiten onder de voorwaarden van het aanbod.

De verkoopovereenkomst wordt echter gesloten onder de voorwaarde dat het bestelde Product beschikbaar is. Bevestiging van de beschikbaarheid van het Product door Verkoper brengt de opheffing van de ontbindende voorwaarde met zich mee.

In geval van ongeldigverklaring van de beschikbaarheid van het Product wordt de tussen de Koper en de Verkoper gesloten verkoopovereenkomst automatisch en onmiddellijk beëindigd en worden de verplichtingen van elke partij automatisch herroepen.

Er wordt bepaald dat in geval van een verkoopovereenkomst met betrekking tot meerdere Producten, alleen de verkoopovereenkomst met betrekking tot het niet-beschikbare Product zal worden ontbonden.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de erkenning ervan een perfecte kennis te hebben en afstand te doen van het recht om zich op de eigen aankoopvoorwaarden te beroepen.
Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging vormen het bewijs van de transactie.

Na ontvangst van een reserveringsbevestiging van LE VOILE OMBRAGE komt er een juridisch bindende overeenkomst met de Koper tot stand.


Er wordt een factuur opgesteld door de Verkoper en elektronisch naar de Koper verzonden naar het bij elke bestelling opgegeven e-mailadres.

De factuur vermeldt de naam van de partijen, evenals hun adres en hun factuuradres indien verschillend, de datum van de verkoop of dienstverlening, de hoeveelheid, de precieze naam en de eenheidsprijs exclusief BTW van de verkochte producten en van de verleende diensten en eventuele prijsverlagingen verkregen op de datum van de verkoop of dienstverlening en die rechtstreeks verband houden met deze verkoop of dienstverlening, met uitzondering van kortingen die niet op de factuur zijn voorzien.

De LE VOILE OMBRAGE-site is onderworpen aan een beveiligingssysteem dat gebruikmaakt van SSL-codering om alle gevoelige gegevens die verband houden met de betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen.

De gecommuniceerde creditcardgegevens worden gecodeerd door het gebruik van het SSL-beveiligingsprotocol en opgeslagen met AES-256-codering.

THE SHADE SAIL voldoet aan de PCI-DSS-vereisten en implementeert aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

De betalingstussenpersonen PAYPAL en STRIPES die door LE VOILE OMBRAGE worden gebruikt, hebben eveneens veeleisende encryptieprocessen die een betrouwbaar beveiligingsprotocol garanderen. Op deze processen zijn de Algemene Voorwaarden van deze tussenpersonen van toepassing.


ARTIKEL 7 – KORTINGEN EN KORTINGEN

De aan de Koper aangeboden prijzen omvatten kortingen en rabatten die de Verkoper kan toekennen afhankelijk van het aantal, in één keer, of de regelmaat van de geplaatste bestellingen.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSBEVESTIGING

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en belastingen.


In afwijking van het vorige lid gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem over op het moment dat de Koper (of een door hem aangewezen derde) de bestelde producten fysiek in bezit neemt.

ARTIKEL 9 – LEVERINGEN

De Producten worden geleverd op het afleveradres dat de Koper heeft aangegeven tijdens het bestelproces, tenzij er leveringsbeperkingen zijn aangegeven op de bestelvalidatiepagina door de klant.

Bestellingen worden verwerkt door Mondial Relay, La Poste of een andere dienstverlener die beschikbaar is op het moment van bestelling, bezorgservice met tracking en, indien van toepassing, levering tegen handtekening.

De levertijd mag niet langer zijn dan zestig dagen.

Wanneer de Koper meerdere producten tegelijk heeft besteld en deze verschillende levertijden hebben, wordt voor de levertijd van de bestelling uitgegaan van de langste levertijd.
Als de levertijd zestig dagen vanaf de bestelling overschrijdt, heeft de Koper de mogelijkheid om het contract te ontbinden onder de voorwaarden gedefinieerd in artikel L.216-2 van de Consumentenwet.

In het geval dat de Koper het Product al heeft ontvangen, zal LE VOILE OMBRAGE het product en de “uitgaande” kosten vergoeden onder de voorwaarden van artikel L.216-3 van de Consumentenwet.

Elke vertraging in de terugbetaling als gevolg van een niet-levering stelt de Verkoper bloot aan een verhoging van 10% voor een vertraging van minder dan of gelijk aan 30 dagen, van 20% voor een vertraging van 30 tot 60 dagen en van 50% voor een vertraging van meer dan 60 dagen.

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC kan via de site https://le-voile-ombrage.fr/ de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket verstrekken.

Het product wordt bij de koper thuis of op een relaispunt afgeleverd, afhankelijk van de keuze die is gemaakt tijdens het ordervalidatieproces.

Bij afwezigheid van de koper ontvangt hij van zijn postbode een ontvangstbewijs waarmee hij de bestelde producten kan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode.


De koper is verplicht om, in aanwezigheid van de medewerker van het postkantoor of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij levering te controleren.

In geval van schade tijdens het transport moet elk protest binnen drie dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.

De aansprakelijkheid van de verkoper kan in geen geval ontstaan ​​in geval van vertraging of opschorting van de levering die te wijten is aan de koper of in geval van overmacht.

ARTIKEL 10 – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN RISICO'S

10.1 – Eigendomsoverdracht


De eigendomsoverdracht van de Producten ten gunste van de Koper zal pas plaatsvinden na volledige ontvangst van de prijs door de Verkoper, ongeacht de datum van levering van de betreffende Producten.

10.2 – Overdracht van risico's

De risico-overdracht is onafhankelijk van de eigendomsoverdracht, ongeacht de datum van bestelling of levering van de producten.

De overdracht van de risico’s van verlies en bederf van de producten op de Koper vindt pas plaats na levering van het Product, wanneer het Product door de Klant is ontvangen.


ARTIKEL 11 – OVERMACHT

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals beschreven in deze Voorwaarden, het gevolg is van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 12 – HERROEPINGSRECHT

12.1 – Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Koper over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van redenen of het betalen van een boete.

Nadat de Koper binnen deze termijn van 14 dagen kennis heeft gegeven van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, heeft de Koper nog eens 14 dagen de tijd om het/de product(en) waarop de herroeping betrekking heeft, te retourneren.


12.2 Voorwaarden voor uitoefening van het herroepingsrecht

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen de in 12.1 genoemde termijn, worden alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de Koper blijven.

Terugzendingen moeten gebeuren in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, en, indien mogelijk, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer.

In geval van waardevermindering van het product als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen, kan de Koper aansprakelijk worden gesteld.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, vindt de Koper in Bijlage 2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden een standaardformulier voor herroeping dat per post moet worden verzonden naar het volgende adres: SAS ZEPHYR OSC, 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux of per e-mail: serviceclient@le-voile-ombrage.fr .


De Koper drukt zonder enige dubbelzinnigheid zijn wens tot herroeping uit en vermeldt de bestelling waarop deze herroeping betrekking heeft.

Nadat het herroepingsformulier of de verklaring uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verzonden, moet de Koper het/de betreffende product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de bestelling retourneren. het formulier of de verklaring van herroeping.

Om een ​​schatting te krijgen van de door hem te betalen retourkosten, kan de Koper naar de website van La Poste gaan, Colissimo “PRAKTISCHE TARIEVEN BIJ VERKOOPPUNTEN (Postkantoren en Colissimo-agentschappen).

Deze schatting van de retourkosten is niet bindend voor het bedrijf SAS ZEPHYR OCS. De prijs die moet worden betaald voor het retourneren van het product kan variëren afhankelijk van de vervoerder die de koper kiest om het/de product(en) te retourneren.

Als de Klant een artikel ter waarde van meer dan € 75,- verzendt, wordt hij geadviseerd gebruik te maken van een bezorgservice waarmee hij de zending kan volgen of een bezorgverzekering af te sluiten.

LE VOILE OMBRAGE kan de succesvolle ontvangst van het door de Koper geretourneerde artikel niet garanderen.

12.3 - Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor audio-, video- of computersoftware-opnamen waarvan de verzegeling door de klant is verbroken, goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant of gepersonaliseerd zijn en goederen waarvan de verzegeling door de klant is verbroken en die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming. Ook voor geschenkdozen kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend.

12.4 - Retouradres

Kijk hiervoor op de retourpagina

12.5 – Vergoeding

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal het Bedrijf SAS ZEPHYR OSC de betaalde bedragen terugbetalen uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop het Bedrijf op de hoogte is gesteld van het besluit van de Koper om zich terug te trekken, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als het gebruikte betaalmiddel. voor de bestelling (tenzij de Koper uitdrukkelijk akkoord gaat met terugbetaling via een ander betaalmiddel).Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot herstel van het product of totdat de Koper een bewijs van verzending van het product heeft verstrekt, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze gebeurtenissen is.

Bij gebrek aan terugbetaling na 14 dagen vanaf de datum waarop het Bedrijf op de hoogte is gebracht van het besluit van de Koper om zich terug te trekken, is LE VOILE OMBRAGE verplicht de verschuldigde bedragen terug te betalen, vermeerderd met het wettelijke tarief, als de vertraging in de terugbetaling minder dan 11 dagen bedraagt. , 5% als de vertraging tussen 10 en 20 dagen bedraagt, 10% als de vertraging tussen 20 en 30 dagen bedraagt, 20% als de vertraging tussen 30 en 60 dagen bedraagt, 50% als de vertraging tussen 60 en 90 dagen bedraagt.


SAS ZEPHYR OSC is niet verplicht om de extra kosten aan de Koper terug te betalen als deze uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode die wordt aangeboden op https://le-voile-ombrage.fr/ .

De terugbetaling van aankopen met cadeaubonnen gebeurt uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat in dit formulier is betaald.

De voordelen verkregen bij de aankoop van een product, in het bijzonder via een klantenkaart, komen te vervallen in geval van teruggave van het product, vergezeld van een terugbetaling van dat product.

ARTIKEL 13 – WETTELIJKE GARANTIES

13.1 - Wettelijke garantie van conformiteit

 

In overeenstemming met de wettelijke vereisten (bijlage 1) is het bedrijf SAS ZEPHYR OSC aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die optreden op zijn producten gedurende twee jaar (2) vanaf de levering van de goederen. Zij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst haar verantwoordelijkheid is geweest of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Er wordt aan herinnerd dat de consument, als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie:

- beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om jegens de verkoper op te treden;

- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet;

- is gedurende deze periode vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen; in feite worden conformiteitsgebreken die binnen 2 jaar na de levering van het product optreden, verondersteld te bestaan ​​op het moment van levering, tenzij het tegendeel door de professional wordt bewezen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk de eigendommen van de Koper dekt.

13.2 – Garantie tegen verborgen gebreken aan het artikel

 

Er wordt aan herinnerd dat de consument binnen twee jaar na de ontdekking van het defect kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te voeren.

Het is aan de Koper om met name te bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop, dat het verborgen was en dat het product daardoor onbruikbaar wordt.

De Koper kan kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze garantie biedt de Koper dus de mogelijkheid om kosteloos de reparatie van zijn product of de omruiling ervan te verkrijgen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien door de wet.

Indien dit niet het geval is, zal SAS ZEPHYR OSC, indien de reparatie of vervanging onmogelijk is of niet binnen de maand na aanvaarding ervan kan worden uitgevoerd, de prijs van het Product aan de Koper terugbetalen.

Om deze garantie uit te oefenen, moeten de Producten worden geretourneerd in de staat waarin de Koper ze heeft ontvangen, met alle elementen (accessoires, instructies, enz.) en een kopie van de aankoopfactuur.

Producten die per post worden geretourneerd, moeten in een verpakking zitten die transport in goede omstandigheden mogelijk maakt. In dit geval worden de kosten voor het retourneren van het product aan de Koper terugbetaald op basis van de gefactureerde prijs en op vertoon van ondersteunende documenten.

13.3 – Uitsluiting van wettelijke garanties

Iedere garantie is uitgesloten in geval van misbruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud aan de zijde van de Koper, evenals in geval van normale slijtage van het Product of in geval van overmacht.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website LE VOILE OMBRAGE, de naam, het merk, het logo en de producten zijn geregistreerd bij het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI) en vormen eigendom van het bedrijf SAS ZEPHYR OSC


Ze worden beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud, aanpassing, wijziging, distributie is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak vormen.

U mag de site https://le-voile-ombrage.fr/ niet gebruiken, aanpassen, wijzigen, er afgeleide werken van maken, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren.

Bovendien blijft het bedrijf SAS ZEPHYR OSC eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., geproduceerd met het oog op het leveren van de Diensten aan kopers.

De gebruiker van de site https://le-voile-ombrage.fr/ verbiedt daarom elke weergave of exploitatie van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypen, enz., zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap die deze kan maken afhankelijk van financiële compensatie.

ARTIKEL 15 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens) en de wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd dat nominatieve persoonsgegevens, gedefinieerd als alle informatie die op enigerlei wijze betrekking heeft of kan hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon, gecommuniceerd of verstrekt door de Klant of degenen die uit hun verbindingen worden gehaald via trackingtechnologieën die zijn opgezet door de site-editor (“cookies”), worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en zijn onderworpen aan de duidelijke en bevestigende toestemming van de Gebruiker.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker maakt onder meer de verwerking van zijn bestelling en het opstellen van facturen mogelijk.

Als zodanig informeert LE VOILE OMBRAGE de Gebruiker over het gebruik van cookies, de duur ervan, hun doel en hun leverancier.

De Site biedt de Gebruiker de keuze uit gedetailleerde toestemming via een systeem waarin de klant vrijelijk kiest voor de mogelijkheid om al dan niet gevolgd te worden en om bepaalde cookies te activeren in plaats van andere op de website, via een link-hypertekst die op elk moment beschikbaar is, zoals “Meer informatie” of “Cookies configureren”.

Hier is een lijst met cookies die LE VOILE OMBRAGE gebruikt:

_session_id, unieke sessie-ID, stelt Shopify in staat informatie op te slaan met betrekking tot de sessie van de gebruiker (verwijzer, landingspagina, enz.)

shopify_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten bestaan ​​sinds het laatste bezoek. Wordt gebruikt door het interne statistische volgsysteem van de aanbieder van deze website om het aantal bezoeken te registreren.

shopify_uniq, geen gegevens bewaard, vervalt de volgende dag om middernacht (afhankelijk van de bezoekerslocatie). Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant.

winkelwagen, unieke identificatie, blijft 2 weken bestaan, slaat informatie op met betrekking tot het winkelwagentje van de gebruiker.

secure_session_id, unieke sessie-ID.

storefront_digest, unieke identificatie, ongedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, wordt deze gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.

Afhankelijk van de keuzes die hij maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account, kan de Gebruiker aanbiedingen ontvangen van het bedrijf SAS ZEPHYR OSC, maar ook van partnerbedrijven en merken.

De keuze om deze tools te accepteren of te weigeren geldt voor alle trackingtechnologieën die door de uitgever van de site zijn geïmplementeerd.

Het openen van de sectie ‘Meer informatie’ kan in geen geval worden gelijkgesteld met het verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

De Klant heeft, indien van toepassing, de mogelijkheid om zijn toestemming net zo gemakkelijk in te trekken als zijn eerdere aanvaarding.

Alle toestemmingen van de Klant worden op een veilige en gecodeerde manier gearchiveerd.

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle partners van het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

Over het algemeen zullen externe leveranciers alleen gebruikersinformatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit nodig is om de diensten uit te voeren die zij aan LE VOILE OMBRAGE leveren.


Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die naar hen wordt verzonden om aankooptransacties uit te voeren.

LE VOILE OMBRAGE kan ze ook doorgeven aan administratieve en gerechtelijke autoriteiten, om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De verwerking van informatie gecommuniceerd via de website https://le-voile-ombrage.fr/ voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem zorgt voor een optimale bescherming van deze gegevens en een rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking met betrekking tot aan de betrokkene.

De Gebruiker heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot informatie die hem betreft.

De betrokkene heeft tevens het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de wissing, zonder onnodige vertraging, te verkrijgen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om deze persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen, onder de voorwaarden voorzien in Artikel 17 (“recht om vergeten te worden”) van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.


Het enige wat ze hoeven te doen is een verzoek schrijven naar de online Klantenservice serviceclient@le-voile-ombrage.fr met vermelding van hun achternaam, voornaam, e-mailadres en, indien mogelijk, hun klantreferentie.
In overeenstemming met de huidige regelgeving moet hun verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met hun handtekening en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Zij ontvangen dan binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een reactie.

Persoonsgegevens worden niet bewaard langer dan de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Diensten en voor het uitvoeren van eventuele prospectieactiviteiten. De gegevens worden uiterlijk drie (3) jaar na het laatste contact van de Gebruiker met LE VOILE OMBRAGE verwijderd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een contract te leveren, die wettelijk gedurende vijf (5) jaar kunnen worden gearchiveerd.


ARTIKEL 16 – VERBODEN GEBRUIK


Naast de verboden uiteengezet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is het de Gebruiker verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor illegale doeleinden;

(b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen;

(c) het schenden van een regionale verordening of internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving;

(d) om de intellectuele eigendomsrechten van LE VOILE OMBRAGE of die van derden te schenden of te schenden;

(e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(f) om valse of misleidende informatie in te dienen;

(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt waardoor de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, onafhankelijke website of internet in gevaar wordt gebracht;

(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;

(i) om het internet (of enige andere bron) te spammen, phishen, kapen, afpersen, crawlen, crawlen of scannen;

(j) voor obscene of immorele doeleinden

(k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. LE VOILE OMBRAGE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst of enige andere gerelateerde website aan een Gebruiker te ontzeggen wanneer bewezen wordt dat laatstgenoemde deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

ARTIKEL 17 – HYPERTEXTLINKS

Er kunnen hyperlinks op de site aanwezig zijn.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site https://le-voile-ombrage.fr/ verlaat .


LE VOILE OMBRAGE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites en mobiele applicaties van derden, die worden beheerst door hun eigen gebruiksvoorwaarden.

LE VOILE OMBRAGE is evenmin verantwoordelijk voor transacties tussen een Gebruiker en een adverteerder, professional of handelaar naar wie de Gebruiker via de Site wordt verwezen, en kan in geen geval partij zijn bij eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​met deze derden over in het bijzonder de levering van producten en/of diensten, de garanties, verklaringen en andere verplichtingen waartoe deze laatste gehouden zou zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat zij deze volledig begrijpen voordat zij een transactie aangaan.

Klachten, claims en/of vragen over de producten van deze derden dienen bij deze zelfde derden te worden ingediend.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID

LE VOILE OMBRAGE verbindt zich ertoe haar Diensten met toewijding en volgens de regels van de kunst te verlenen.

LE VOILE OMBRAGE verbindt zich ertoe regelmatig controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de Site te verifiëren.

Als zodanig behoudt LE VOILE OMBRAGE zich het recht voor om de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken vanwege onderhoudsredenen.

LE VOILE OMBRAGE kan eveneens niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke problemen of onmogelijkheden bij de toegang tot de Site die voortkomen uit externe omstandigheden, overmacht of die te wijten zijn aan storingen in de telecommunicatienetwerken. De Gebruikers werden geïnformeerd over de complexiteit van de mondiale netwerken en de toestroom, op bepaalde tijdstippen, van gebruikers daar.

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van het bedrijf LE VOILE OMBRAGE kan niet worden aanvaard in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd.

Het is aan de Klant om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die u wilt bestellen te importeren of te gebruiken.

De Diensten worden door LE VOILE OMBRAGE geleverd zoals ze zijn en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

LE VOILE OMBRAGE garandeert Gebruikers niet (i) dat de diensten, onderworpen aan voortdurend onderzoek om hun ergonomie en werking te verbeteren, volledig vrij zullen zijn van fouten, defecten of gebreken, (ii) dat de Diensten, omdat ze in wezen gestandaardiseerd zijn, specifiek zullen reageren aan de behoeften en verwachtingen van de Gebruiker.


Binnen de grenzen toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontslaat de Klant het bedrijf SAS ZEPHYR OSC van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot elke claim, aansprakelijkheid, schade en verlies die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt (1) met het niet naleven door de Klant van deze Voorwaarden of (2) schending door de Klant van enige wet, regelgeving of recht van derden.
In een dergelijk geval kan LE VOILE OMBRAGE haar directeuren, functionarissen, werknemers, aangesloten bedrijven, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of directe schade, indirecte, incidentele , punitieve, speciale of vervolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatig, strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van de Service of product(en) van deze Service, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het Gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als de Gebruiker is gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat dit zich voordoet.


ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN – KLACHTBEHANDELING – MEDIATION

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht. De taal van dit contract is Frans.

Alle geschillen waartoe de koop- en verkooptransacties afgesloten in toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet tussen de partijen konden worden opgelost De Verkoper en de Koper zullen worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken, die als enige jurisdictie hebben.

Klachten van klanten moeten worden ingediend bij de klantenservice van het bedrijf.

Klantenservice is te bereiken:

- Telefonisch op 07 57 84 16 62;


- Per e-mail naar het adres serviceclient@le-voile-ombrage.fr van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en
18.00 uur

Na een klachtverzoek te hebben gericht aan LE VOILE OMBRAGE en indien het onmogelijk is om een ​​minnelijke schikking te bereiken, wordt de Klant-consument naar behoren geïnformeerd dat hij recht heeft op bemiddeling in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.612-1 van de Consumentenwet.

De Koper kan gebruik maken van de bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen die verband houden met een bestelling die via de Site is geplaatst.

Welke Partij ook een beroep wil doen op bemiddeling, moet eerst de andere Partij hiervan op de hoogte stellen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, waarin de redenen voor het geschil worden vermeld.


Bij gebrek aan een minnelijke schikking of bij gebrek aan een reactie van de professional binnen een redelijke termijn van één (1) maand, heeft de consument-Klant in de zin van artikel L.133-4 van de Consumentenwet de mogelijkheid om contact op te nemen Indien een meningsverschil blijft bestaan, kan de bevoegde bemiddelaar die is ingeschreven op de lijst van bemiddelaars opgesteld door de Commissie voor de Evaluatie en Controle van Consumentenbemiddeling in toepassing van artikel L.615-1 van het Consumentenwetboek, kosteloos op de hoogte zijn van:

Het professionele bemiddelingsbureau

www.mediateur-consommation-smp.fr
24 rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux

In overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en professionals faciliteert.'Europese Unie. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .


ARTIKEL 20 – OPMERKINGEN

De Gebruiker wordt uitgenodigd en aangemoedigd om zijn of haar opmerkingen, commentaren en suggesties te delen om de LE VOILE OMBRAGE-site en de algemene ergonomie ervan te verbeteren, per e-mail of in de rubriek “Contact” of via enig ander communicatiemiddel.
Als de Gebruiker op verzoek van LE VOILE OMBRAGE specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) of als de Gebruiker zonder verzoek van de Site creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen stuurt, ongeacht of deze online zijn, per e-mail, per post of op welke andere manier dan ook, dit verleent LE VOILE OMBRAGE te allen tijde en zonder beperking het recht om de genoemde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in welke media dan ook te gebruiken.

LE VOILE OMBRAGE is in het bijzonder niet verplicht om (1) de vertrouwelijkheid ervan te handhaven (2) aan wie dan ook een vergoeding te betalen voor genoemde creatieve ideeën, suggesties of voorstellen (3) erop te reageren.

LE VOILE OMBRAGE behoudt zich het discretionaire recht voor om inhoud te controleren, wijzigen of verwijderen die als illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend wordt beschouwd of die in strijd is met enig intellectueel eigendom of deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Gebruikers gaan ermee akkoord om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

Ze gaan er verder mee akkoord dat hun opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Site, Dienst of een andere bijbehorende website zou kunnen beïnvloeden.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de gepubliceerde commentaren en de juistheid ervan. LE VOILE OMBRAGE aanvaardt geen verantwoordelijkheid en wijst elke verplichting af met betrekking tot commentaar dat gebruikers of enige andere derde partij publiceert.


ARTIKEL 21 – ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of regels die deze aanvullen, vormen de volledige Overeenkomst tussen LE VOILE OMBRAGE en de Gebruiker en vervangen alle overeenkomsten met betrekking tot de toegang tot het Platform en het gebruik ervan.

Deze Voorwaarden verlenen geen rechten of rechtsmiddelen aan andere personen dan de partijen, en zijn ook niet bedoeld.

Als een clausule van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze clausule worden geannuleerd zonder dat de annulering de geldigheid en toepasbaarheid van de overige clausules aantast, die als scheidbaar zullen worden beschouwd.

Het feit dat de vennootschap SAS ZEPHYR OSC geen naleving verlangt van een recht erkend door deze Voorwaarden of een clausule van deze Voorwaarden kan geen afstand doen van dit recht of deze clausule, tenzij laatstgenoemde dit erkent en uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

De uitoefening door een van beide partijen van enig rechtsmiddel dat haar op grond van deze Voorwaarden ter beschikking staat, doet geen afbreuk aan eventuele andere rechtsmiddelen die haar op grond van deze Voorwaarden of de wet ter beschikking staan.


BIJLAGEN

bijlage 1

Artikel L. 217-4 Consumentenwet

“De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 Consumentenwet

“Het pand voldoet aan het contract:

Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing:

- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;

- als het de kwaliteiten biedt die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

Of als het de kenmerken vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12 Consumentenwet

“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen”.

Artikel L. 217-16 Consumentenwet

“Wanneer de koper tijdens de looptijd van de handelsgarantie die hem bij de verwerving of de reparatie van roerende goederen aan de verkoper werd verleend, een herstelling vraagt ​​die onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog liep. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of het ter reparatie beschikbaar stellen van de betreffende zaak, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek

“De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of ‘zou hebben een lagere prijs ervoor gegeven, als hij ze had gekend.'

Artikel 1648 lid 1 Burgerlijk Wetboek

“De actie die voortvloeit uit herroepelijke gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.”


 

Bijlage 2 – Herroepingsformulier

Kopieer en stuur dit formulier alleen terug als u uw bestelling op https://le-voile-ombrage.fr/ wilt herroepen (producten verkocht en verzonden door LE VOILE OMBRAGE – tenzij er uitzonderingen of beperkingen zijn op de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden.


Ter attentie van het bedrijf SAS ZEPHYR OSC, 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux.


Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed:

Besteld op …………………………………….. / Ontvangen op ………………………………………………………….. (*)

Bestellingsnummer: ……………………………………………………………………..

Naam consument(en): ……………………………………………………..

Adres van de consument(en): ……………………………………………………………..

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum : ………………………………………………………………..