Privacybeleid

 
PRIVACYBELEID

 

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op de website van het bedrijf SAS ZEPHYR OSC, gelegen op het volgende adres: https://le-voile-ombrage.fr/ .

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om gebruikers van de site bloot te stellen aan:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Dit omvat de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zelfs zijn IP-adres;

 • Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;

 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;

 • Het beleid van de site met betrekking tot “cookie”-bestanden.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid vormt een aanvulling op de wettelijke mededelingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die gebruikers op de Website kunnen raadplegen:

https://le-voile-ombrage.fr/ .

ARTIKEL 2: ALGEMENE PRINCIPES MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen deze gegevens worden verzameld;

 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om een ​​of meer specifieke doelstellingen te bereiken;

 • Minimalisatie van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;

 • Bewaring van gegevens in de loop van de tijd verminderd: gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker geïnformeerd over de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen;

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als deze voldoen aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden.

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;

 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme en privébelangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde partij worden nagestreefd.

ARTIKEL 3: PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN DE CONTEXT VAN HET BLADEREN OP DE SITE

 1. GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT

SAS ZEPHYR OSC kan persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen, of indirect via derden. In overeenstemming met het minimaliseringsprincipe verzamelt het bedrijf SAS ZEPHYR OSC alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld tijdens het abonnement van de gebruiker en als onderdeel van het gebruik van de diensten of applicaties zijn als volgt:

 • Identificatiegegevens (in het bijzonder achternaam, voornaam, klantnummer, technische klantidentificatiegegevens);
 • Contactgegevens (inclusief post- of elektronisch adres);
 • Verbindingsgegevens (met name het IP-adres van uw computer, verbindings- en gebruikslogs);
 • Financiële gegevens (betaalmiddelen en historie);
 • Commerciële gegevens (lijst met producten en diensten waarvan u profiteert);
 • Locatie gegevens;
 • Inhoudsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal alle verzamelde gegevens in de computersystemen van zijn locatie onder redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende een periode van 10 jaar bewaren.

 1. GEGEVENSHOSTING

 

De site https://le-voile-ombrage.fr/ . wordt gehost door Shopify Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, Canada.

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gehost en verwerkt in de Europese Unie.

ARTIKEL 4: DE DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt op basis van de rechtsgrondslagen waarin de Verordening voorziet:


 1. Als onderdeel van de uitvoering van een contract:
 • Beheer van klantaccounts;
 • Identificatie en authenticatie van de opdrachtgever of gebruiker;
 • Communicatie met de klant (technische en commerciële assistentie);
 • Beheer van precontentieuze geschillen, geschillen en onbetaalde schulden;
 • Beheer van de rechten van mensen en verzoeken om hun rechten uit te oefenen;
 • Verlening en exploitatie van diensten;
 • Betaling op factuur voor diensten van derden;
 • Hosting van klant- of gebruikersgegevens;
 • Administratie en beheer van diensten.

 1. Voor doeleinden van legitieme belangen of, indien van toepassing, op basis van uw toestemming:
 • Strijd tegen fraude en preventie van onbetaalde schulden;
 • Verrijking en verbetering van het klanten-/prospectbestand;
 • Levering van gelokaliseerde inhoud en gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van gebruiksanalyse;
 • Ontwikkeling van producten en diensten van derden en commerciële prospectie;
 • Het uitvoeren van statistische onderzoeken, analyses en publieksmetingen;
 • Netwerk veiligheid.

 

 1. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals gedefinieerd door de huidige wetgeving.

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING

 

 1. DE GEGEVENSVERWERKER

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de heer BAMY Charles

Tel: 07 57 84 16 62

E-mail: serviceclient@le-voile-ombrage.fr

Website: https://le-voile-ombrage.fr/ .

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1000 euro, ingeschreven bij de RCS van de griffie van de rechtbank van koophandel van VERSAILLES onder het nummer RCS Versailles 899 544 704, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux .

U kunt als volgt contact opnemen met het bedrijf SAS ZEPHYR OSC:

Tel: 07 57 84 16 62

E-mail: serviceclient@le-voile-ombrage.fr

Website: https://le-voile-ombrage.fr/ .

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKER

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet aan derden door te geven zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld, en de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld te respecteren.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 6: GEBRUIKERSRECHTEN

Conform de regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over onderstaande rechten.

Om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzoek kan inwilligen, moet de gebruiker hem het volgende meedelen: zijn voor- en achternaam, evenals zijn e-mailadres, en indien relevant, zijn account- of persoonlijke ruimtenummer of abonnee.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

 1. PRESENTATIE VAN GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

1) Recht op toegang, rectificatie en recht op verwijdering

De gebruiker kan de hem betreffende gegevens lezen, bijwerken, corrigeren of verzoeken om verwijdering ervan.

2) Recht op beperking en verzet tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij hij het bestaan ​​aantoont van legitieme en dwingende redenen, die kunnen prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, kan de gebruiker contact opnemen met de Vennootschap door de volgende procedure te volgen:

SAS ZEPHYR OSC, 5 rue Fénelon 33000 Bordeaux

Of per e-mail:

BAMY Charles

Tel: 07 57 84 16 62

E-mail: serviceclient@le-voile-ombrage.fr

Website: https://le-voile-ombrage.fr/ .

3) Recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het voorwerp te zijn van een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

4) Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat er moet gebeuren met zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

5) Recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker dit besluit wil betwisten, of, als hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten, heeft hij het recht om contact op te nemen met de CNIL (Nationale Commissie voor Informatie Technology and Liberties, https://www.cnil.fr ) op het volgende adres:

 • CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Parijs cedex 07

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Dit privacybeleid kan op elk moment worden geraadpleegd op het hieronder aangegeven adres:

https://le-voile-ombrage.fr/ .

De site-editor behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de naleving ervan met de huidige wetgeving te garanderen.

Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om dit vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.

In geval van een substantiële wijziging van dit beleid wordt de gebruiker echter als volgt geïnformeerd:

Per e-mail naar het door de gebruiker opgegeven adres

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de laatste update van dit vertrouwelijkheidsbeleid plaatsvond op 25/05/2021.

 

ARTIKEL 8: GEBRUIK VAN COOKIES

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC is zich volledig bewust van het belang van het respecteren van uw privacy en implementeert de regels voor gegevensbescherming serieus.

Het belangrijkste doel is om u in alle veiligheid een prettige online-ervaring te bieden bij het gebruik van onze Diensten en Site, zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden, Verkoopvoorwaarden en Diensten.

SAS ZEPHYR OSC is ervan overtuigd dat haar succes gebaseerd moet zijn op transparantie en vertrouwen in haar gebruikers.

1) Hoe gebruikt SAS ZEPHYR OSC cookies?

Het bedrijf SAS ZEPHYR OSC maakt gebruik van cookies en andere trackingtools om een ​​praktische Dienst met veel functionaliteiten aan te bieden.

Sommige zijn essentieel voor de werking van onze dienstverlening.

Cookies, pixels en tags (samen “Cookies”) besparen u het ongemak van het herhaaldelijk invoeren van gegevens, vergemakkelijken de overdracht van specifieke inhoud en navigatie op onze internetpagina’s, helpen ons bijzonder populaire delen van onze Diensten te identificeren en voorkeuren zoals taalinstellingen op te slaan. .

Ze stellen ons onder meer in staat de inhoud van de Diensten aan te passen aan uw behoeften.

Cookies zijn tekstbestanden die de gegevens van een bezoeker onthouden, zodat deze telkens wanneer hij of zij onze Diensten bezoekt, opnieuw kan worden gebruikt.

Cookies worden op de harde schijf van uw computer en/of op uw mobiele apparaat opgeslagen.

2) Welke cookies worden op de website gebruikt?

Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies die door onze site worden geplaatst.

De website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • Gebruik van de site: om ons te helpen uw browser te herkennen als die van een eerdere bezoeker en om de voorkeuren vast te leggen die u tijdens uw vorige bezoek aan de site hebt bepaald. We kunnen bijvoorbeeld uw inloggegevens opslaan, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Site bezoekt;

 • Sociale netwerken: Het doel van deze cookies is om de site gebruiksvriendelijker en interactiever te maken, door u in staat te stellen te communiceren met sociale netwerken. Ze zijn handig om te controleren of u verbonden bent met diensten van derden (Facebook, Twitter, Google+, enz.);

 • Targeting: om ons in staat te stellen ons retroactief of in realtime te richten op de internetgebruiker die onze site bezoekt (e-mailen, basisverrijking);

 • Publieksmeting: om statistische gegevens over sitebezoeken te monitoren (d.w.z. het gebruik dat gebruikers van de site maken en om de diensten van de site te verbeteren) en om ons te helpen de effectiviteit van onze interactieve online-inhoud, de kenmerken ervan, advertenties en andere communicatie te meten en te bestuderen.

3) Hoe wordt mijn toestemming verzameld?

Tijdens uw eerste bezoek aan onze site wordt u gevraagd het gebruik van bepaalde cookies te accepteren, door een speciale informatiebanner weer te geven. Als u onze site uitdrukkelijk accepteert of blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies op uw terminal.

Wij informeren u dat, in overeenstemming met de regelgeving, cookies die bedoeld zijn om de communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die nodig zijn voor het leveren van een door u gevraagde dienst, niet onderworpen zijn aan uw toestemming.

4) Hoe beheer ik het gebruik van cookies?

Als u niet wilt dat via deze site cookies worden gebruikt en/of op uw terminal worden geplaatst, wordt er een weigeringscookie op uw apparatuur geplaatst, zodat wij de informatie kunnen vastleggen op basis waarvan u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van cookies.

Als u dit weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om te identificeren dat u het gebruik van cookies heeft geweigerd.

U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren, bijvoorbeeld door u te verzetten tegen het gebruik ervan en/of door ze te verwijderen.

- Browser instellingen

U heeft ook de mogelijkheid om het plaatsen van cookies via uw browser te beheren.

Als de meeste browsers standaard zijn ingesteld en de installatie van cookies accepteren, hebt u desgewenst de mogelijkheid om ervoor te kiezen alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of de cookies te kiezen die u accepteert op basis van hun uitgever. Via uw browser kunt u ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen.

Vergeet echter niet alle browsers op uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend.

Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Bijvoorbeeld :

- voor Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ;

- voor Safari™:

https://support.apple.com/fr-fr/safari ;

- voor Firefox™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;

- voor Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

- voor Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=nl&answer=95647

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van “cookies”, voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outil-pour-les-maitriser .